تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96

 

انتخاب واحد

96/6/19 لغایت 96/6/23

شروع کلاسها

96/6/25

حذف و اضافه

96/7/11 لغایت 96/7/12

حذف اضطراری

96/9/19

امتحانات میان ترم

96/8/20 لغایت 96/9/30

پایان کلاسها

96/10/21

امتحانات پایان ترم

96/10/23 لغایت 96/11/08

تعطیلات بین دو نیم سال

96/11/09 لغایت 96/11/13

 

 


 

 

دانشجو ملزم می باشد که تائیدیه انتخاب واحد را دریافت نموده در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه اشتباه در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد هزینه تاخیر در انتخاب واحد طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دریافت خواهد شد ،ضمنا بعد از اتمام بازه حذف و اضافه هیچگونه انتخاب واحدی صورت نخواهد گرفت .